جرم

جرم من چیست که  شیدای نگاهت  شده ام

آن قدر واله که  انگشت  نمایت  شده  ام

جرم من  چیست  که  در کلبه  تنهایی خویش

 زاهد  گوشه محراب  لبانت شده ام

آخر  ای  اختر  تابنده  به  دامان  سپهر

جرم  من  چیست  که  رسوای  زمانت شده ام

آمدی  ساده  نشستی به  گلیم  دل  من

جرم من  چیست  که معشوق  نوازت  شده ام

ای  که از  شور  جوانی خودت سر  مستی

ساغری  نوش  که  ساقی  شرابت  شده ام

آمدی  ساده  نشستی  و  چو  طوفان رفتی

هیچ  انگار  ندیدی که  خرابت شده ام

                                                           شهریور94

/ 0 نظر / 60 بازدید