لزومی نداره

لزومی نداره که من همونی باشم که تو فکر

میکنی. من همونی ام که حتی فکرشو نمیتونی

بکنی . من دیونه ام شک نکن

میدانی من کیستم؟ من متولد آذر........

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

من فقط از  اشتباه می ترسم. هرچه بکارم

همان را درو می کنم. افکارم حکم بذر را دارد

درو و برداشت من بذرهایی که کاشته ام

وابسته است.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

خیلی ساده و راحت گذشته را رها کن.

خیلی راحت و ساده  گذشته را رها می کنم

. گذشته هیچ قدرتی روی من ندارد. می دانم

 که گذشته به تاریخ پیوسته است و صرفا"

در زمان حال زندگی می کنم.

خدایا پس کمکم کن تا در اکنون جاوندانه

زندگی کنم . نه در گذشته و نه  در  آینده.

                                    خرداد91

/ 1 نظر / 9 بازدید
سایه شب

خوب بود[گل]