ساحل دیدار

با طوفان عشق

                  در دریای آرام چشمانت

موج موج خستگی ام

                   با فوج فوج نگاهت

از  اوج احساس

                   بر ساحل خیس دیدار

                                     خواهد شکست

و  دستهایم تبخیر اشکها را

                                   نثار ابر بهار خواهد کرد.

                                                                   تهران٨۶

 

/ 0 نظر / 9 بازدید