دخترم

یک  روز.....

دختری خواهم  داشت

شبیه خودم.....

با  چشم هایی که

همه  دنیایش از  پشتش  دیده شود

خودم  فدای  صورت  ماهش میشوم

کاش.....

روحش به  پدرش برود.

مثل  مرد ها شود

و  همیشه از  پس   هر  زمین  خوردنی  بر  خیزد

دلم  می  خواهد  شبیه  او  قدش به  بلندای

آسمان شود

مهربانی  را  یادش   می  دهم

اعتماد را

اما..............

یادش  می  دهم

همه  دنیایش را با  مادرش  قسمت کند

حتی  خطاهایش را.....

آن وقت  دیگر هیچگاه تنها نمی  ماند

نمی  گویم دخترم بترس   از  مردها

می  گویم بترس  از  گرگ ها

مرد ها  که  گرگ  نیستند.

                                                         خرداد 94

/ 2 نظر / 22 بازدید
ميفروش

سلام كاش ...... كاش مهرباني رنگ مي گرفت و كاش خواستن ها توانستن در پي داشت كاش آرزوهاي شيرين دست يافتني تر ميشد و كاش دست يافتني ها شيرين تر كاش حق مسلّم ها زندگي آرزو نميشد و كاش آرزوها دست يافتني تر و ملموس تر كاش هر كه در لباس خويش مي بود ، گرگ ريال گرگ بود و ميش ، ميش !! برقرار باشيد. به اميد ديدار